Home | Basic Search | Statistics | Administrator


การอนุรักษ์ชุมชนเมือง
ผู้แต่ง : ปรานอม ตันสุขานันท์.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334736
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 403 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 711.4 ป172ก 2559


การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ผู้แต่ง : เมตตา วิวัฒนานุกูล.
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334682
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 435 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 303.482 ม544ก 2559

 
การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334729
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 133 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 371.33 ข564ก 2559


อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
ผู้แต่ง : เถกิง พันธุ์เถกิงอมร.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334897
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 478 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 808.7 ถ513อ 2559

 
เคมีของสารหอม
ผู้แต่ง : ณัฐยา เหล่าฤทธิ์.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334880
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 187 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 543 ณ1136ค 2559


การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ผู้แต่ง : อรัญ วานิชกร.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334590
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 262 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 745.2 อ1711ก 2559

 
เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง : เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334965
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 327 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 907 ฉ5736ท 2559


การวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย
ผู้แต่ง : ยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : 9789740334989
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 553 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 001.434 ย444ก 2559

 
ศิลปินหญิงในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 9789740335627
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 283 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 709 ป3611ศ 2560


เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์
ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักพิมพ์ : ซิลค์เวอร์ม
ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 978974704755
พิมพ์ครั้งที่ : 1
จำนวน : 450 หน้า
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ก117จ 2549

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550
พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน  , วาสนา ธนะสุข
ปรับปรุงล่าสุด 25 มิถุนายน 2552
Copyright © 2017 Office of Academic Services