แสดงข้อมูลทั้งหมด   เสนอแนะห้องสมุด   ค่าสถิติ   Administrator  

    ระบบข้อเสนอแนะสำหรับห้องสมุด(User Suggestion)
ข้อเสนอแนะ : *
ชื่อ - สกุล : *
ประเภท :
คณะ/หน่วยงาน :
E-Mail : *
เบอร์โทร :กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
พัฒนาโดย : กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, รวีวรรณ ขำพล
ปรับปรุงล่าสุด 30 เมษายน 2552
Copyright © 2017 Office of Academic Services

http://don.don99.com