๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของรัชกาลที่ ๙ เพื่อชาวปัตตานี 
ความเป็นมา โครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ โครงการที่ ๓ โครงการที่ ๔ โครงการที่ ๕ โครงการที่ ๖ โครงการที่ ๗ โครงการที่ ๘ โครงการที่ ๙ javascript gallery hoverby VisualLightBox.com v5.7