หนังสือของฉันแบ่งปันกันอ่าน: ตอนที่ 7
  อาจารย์ ดร. พัชรีย์ จำปา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
  สังคมศาสตร์ แนะนำหนังสือ การคิดเชิงสังเคราะห์
  >> รับชมวิดีโอทั้งหมด
 คู่มือและคำแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ

 คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
 คู่มือการใช้งาน E-Databases
 คู่มือการใช้งาน E-Books
 คู่มือการใช้งาน E-Journals
ดูทั้งหมด...

  ระเบียบ/ประกาศ

   การบริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
   การให้บริการ IT-Zone
   อัตราค่าบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
    แก่บุคคลภายนอก

   ดูทั้งหมด...